دیدگاه

اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان مادران ایرانی

فرزندان زنان ایرانی و مردان غیرایرانی می توانند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایرانی درآیند. 10/13/2019 ادامه ...